Nokia Kraków

Projekty Unijne – POIR. 1.1.1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1. Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)

W dniu 11.09.2017r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0873/16-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla stacji bazowych w obszarach o bardzo dużej intensywności użytkowników lub/i urządzeń. Jest to istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie intensywności użytkowania sieci, którym z jednej strony jest coraz większa liczba urządzeń na danym obszarze a z drugiej bardzo duża ilość użytkowników na małych obszarach. Zagadnieniem przewidzianym do opracowania w ramach Projektu jest stworzenie prototypowych rozwiązań w zakresie LTE-Narrow Band lub LTE-Machine umożliwiających komunikację sieci LTE urządzeń korzystających z wąskiego pasma częstotliwości radiowych, zwiększenie ilości urządzeń IoT na komórkę nadawczo-odbiorczą (celle) stacji bazowej LTE, zwiększenie zasięgu oraz niezawodności transmisji radiowych, wsparcie rozwiązań IoT przez wybrane moduły systemowe i moduły radiowe oraz rozwój funkcjonalności modemów IoT oraz rozwiązania E2E. Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie 01.2017-06.2019.

Wartość projektu: 28 864 566,81 PLN

Udział Unii Europejskiej: 12 225 705,30 PLN

2. Opracowanie pierwszego na świecie automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych – narzędzia analitycznego umożliwiającego całościowe adresowanie fundamentalnych zagadnień w miejsce rozproszonej i jednostkowej analizy danych i problemów w sieci, w celu profilowania rozwoju produktów NSN i konfiguracji funkcjonującej sieci

W dniu 29.06.2018 została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1009/17-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt „Opracowanie pierwszego na świecie automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych – narzędzia analitycznego umożliwiającego całościowe adresowanie fundamentalnych zagadnień w miejsce rozproszonej i jednostkowej analizy danych i problemów w sieci, w celu profilowania rozwoju produktów NSN i konfiguracji funkcjonującej sieci”.

Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego w skali świata automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Jest to odpowiedź na istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie potrzeby profilowania rozwoju produktów i konfiguracji funkcjonujących sieci względem poszczególnych klientów. Zagadnienia przewidziane do opracowania w ramach Projektu obejmują prace B+R w zakresie m.in.:

1) opracowania czynników analitycznych oraz stworzenia założeń do modelu danych,

2)  opracowania założeń i koncepcji silnika analitycznego,

3) opracowania modelu platformy danych,

4) kalibracji opracowanego rozwiązania, implementacji w warunkach rzeczywistych oraz stworzenie interfejsu użytkownika.

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania i jego wdrożenie w działalności Spółki będzie podstawą do zaproponowania na rynku nowych produktów oraz rozwiązań telekomunikacyjnych automatycznie dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego operatora, w oparciu o systemową analizę potrzeb oraz wielowymiarowych, historycznych bądź zaprognozowanych danych telekomunikacyjnych i kontekstowych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do własnej działalności Wnioskodawcy na terytorium RP w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt będzie realizowany i rozliczany w okresie 01.03.2018 – 31.10.2020.

Wartość projektu: 14 656 680,66 PLN

Udział Unii Europejskiej: 7 709 381,97 PLN

Kontakt

Kamil Gucwa
Telefon: +48 608 547 395
Email: [email protected]